خبـر ویـژه:
1 October 2022 12:00:00 AM

مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا دوشنبه 1401/06/04 ساعت 8 تا 9 صبح مکان:سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی