مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا

انتشار محتوا: ۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا دوشنبه 1401/06/04 ساعت 8 تا 9 صبح مکان:سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا دوشنبه 1401/06/04 ساعت 8 تا 9 صبح مکان:سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

استاد مربوطه: خانم دکتر فرنوش شریفی
دانشجو ارائه دهنده:  اینترن مهران خزائی