بازدید ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

بازدید ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کتابخانه مرکزی

در دومین دوره اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی، ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت در تاریخ 1401/04/11 از مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، واحد کتابخانه مرکزی بازدید کردند. در این بازدید که با حضور سرکار خانم صادق مقدم معاون تحقیقات و فناوری، آقای دکتر جاویدی معاون پژوهشی بیمارستان، خانم دکتر بختیاری شهری معاون آموزشی بیمارستان، کارشناسان پزوهشی بیمارستان و کارکنان مدیریت اطلاعرسانی انجام شد، خانم دکتر محرابی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی به معرفی امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی پرداختند.