سلسله کارگاههای توانمند سازی اساتید : کار با تجهیزات پزشکی

انتشار محتوا: ۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری با همکاری معاونت اموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار می کند: 
کارگاههای کاربا تجهیزات پزشکی 
 یکشنبه   12 تیر 1401  آشنایی با انواع الکتروشوک 
 دوشنبه   13 تیر 1401  مانیتورینگ قلبی 
 سه شنبه   14 تیر 1401  پمپ های  انفوزیون و محاسبات دارویی