برگزاری امتحان آسکی گروه داخلی

انتشار محتوا: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
امتحان آسکی گروه داخلی در روز چهارشنبه مورخ 1401/5/5 برگزار گردید