خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: نوزاد 27 روزه با کلستاز
Wednesday 31 st August 2022
وبینار ترجمان دانش در تاریخ 26 تیرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید.
Sunday 24 th July 2022
دومین دوره اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اظهار رضایت ارزیابان پایان یافت
Monday 4 th July 2022