برنامه مشاورین

انتشار محتوا: ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۸:۳۸ قبل از ظهر

10-12

8-10

ساعت

ایام هفته

زمینه مشاوره

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

نام و نام خانوادگی

مشاور زبان انگلیسی

دکتر علیرضا عطاردی

مشاورآمار

دکتر فاطمه محمدزاده

شنبه

مشاور زبان انگلیسی

دکتر مرتضی رستمیان

مشاورآمار

مهندس نسیم خواجویان

یک شنبه

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر مریم معاون سعیدی

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی عالمی

دوشنبه

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر مریم مقیمیان

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی محمد مختاری

سه شنبه

مشاورآمار

دکتر فاطمه محمدزاده

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر  ملیحه ضیائی

چهارشنبه

مشاورآمار

مهندس نسیم خواجویان

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر عبدالجواد خواجوی

پنج شنبه