منابع آموزشی

انتشار محتوا: ۲۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۸:۲۱ بعد از ظهر
ردیف    
1 انواع مطالعات دانلود
2 مقاله نویسی دانلود
3 آشنایی با پژوهش دانلود
4 بررسی متون دانلود
5 اند نوت دانلود
6 اخلاق در پژوهش دانلود
7 IRCT دانلود
8 جمع آوری اطلاعات دانلود
9 کاربرد نتایج تحقیق دانلود
10 مبتنی بر شواهد دانلود
11 متغیرها دانلود
12 سامانه نوپا دانلود
13 اصول مقاله نویسی دانلود
14 OVID دانلود
15 آیین نامه پزشک پژوهشگر دانلود
16 پروپوزال نویسی دانلود
17 پابمد دانلود
18 روایی پایایی ابزار دانلود
19 روش تحقیق دانلود
20 مرور نظام مند دانلود
21 تفسیر نتایج دانلود
22 SPSS (1) دانلود
23 SPSS (2) دانلود
24 ونکوور دانلود
25   دانلود
26   دانلود
27   دانلود
28   دانلود
29    
30