برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان پزشکی

انتشار محتوا: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
در روز چهارشنبه مورخ 1401/5/12 همزمان با مورنینگ داخلی در ساعت 9تا 10 بازدید مسئولین (آقای دکتر طالب زاده : رئیس دانشکده پزشکی، آقای دکتر خواجوی: مشاور ارشد رئیس دانشگاه، خانم دکتر شفاعی: مسئول EDC دانشکده پزشکی، خانم دکتر بختیاری: معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان علامه بهلول) مصاحبه با دانشجویان انجام گرفت.