جدیدترین اخبار:
برگزاری مورنینگ مشترک خرداد ماه 1403
Thursday 13 th June 2024
برگزاری مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1403
Thursday 13 th June 2024
برگزاری مورنینگ مشترک اسفند ماه 1402
Thursday 13 th June 2024
برگزاری مورنینگ مشترک بهمن ماه 1402
Thursday 13 th June 2024
برگزاری وبینار طرح های اثر گذار و ترجمان دانش
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری وبینار انواع مطالعات اپیدمیولوژی و روش های نمونه گیری
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک دی ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک آبان ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک مهر ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک شهریور ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023