جدیدترین اخبار:
برگزاری وبینار طرح های اثر گذار و ترجمان دانش
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری وبینار انواع مطالعات اپیدمیولوژی و روش های نمونه گیری
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک دی ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک آبان ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک مهر ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک شهریور ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک مرداد ماه 1402
Tuesday 26 th December 2023
برگزاری مورنینگ مشترک تیر ماه 1402
Thursday 29 th June 2023
برگزاری مورنینگ مشترک خرداد ماه 1402
Wednesday 24 th May 2023