برگزاری مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1403

انتشار محتوا: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۵۱:۳۵ قبل از ظهر

مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1403 با عنوان دیسترس تنفسی ، میاستنی گراویس برگزارگردید.