سال 1400

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۵:۱۵ قبل از ظهر

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه کارگاه

منابع آموزشی کارگاه

لیست شرکت کنندگان

 ۱

آشنایی با سامانه نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران) 

  کلیک کنید

کلیک کنید

  کلیک کنید

 ۲

معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری دوم)

کلیک کنید

فایل آموزشی

کلیک کنید

۳

 جستجوی نظام مند شواهد در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 کلیک کنید

 فایل آموزشی

 کلیک کنید

۴

 معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری اول)

 کلیک کنید 

فایل آموزشی

کلیک کنید

5 پرپوزال نویسی کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
6 انواع مطالعات و روش های نمونه گیری کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
7 اندنوت کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
8 مرور سیستماتیک کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
9 روش تحقیق کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
10 آشنایی با نرم افزار SPSS کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
11 مقاله نویسی کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
12 اخلاق در پژوهش کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
13 IRCT کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
14 پزشک پژوهشگر کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
15 مدلاین کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید
16 جمع آوری اطلاعات کلیک کنید فایل آموزشی کلیک کنید