سال 1401

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۸:۲۱ قبل از ظهر
  
مقالات
 
ردیف مقاله عنوان مقاله نوع مقاله (اصل، گزارش مورد،…) نوع نمای ISI/Pub Med/Scopus تاریخ دقیق چاپ امتیاز مقاله

دانلود

1 استفاده از نرم افزارهای متدولوژیکی برای اجرای سیستم های بیمارستان های عمل بالینی در یک عمومی اصلی اسکوپوس 3/1/2022 20

فایل مقاله

2 چالش های پیاده سازی راهنماهای بالینی از ارائه دیدگاه ارائه دهنده مراقبت های علوم بالینی دانشگاه پزشکی گناباد: مطالعه کیفی تحلیل محتوا اصلی دیگران 2022/5/14 10

فایل مقاله

3 عامل بارداری بر زیرگروه های α7 و α4 nhRs در جفت انسان اصلی دیگران 2022/5/22 10

فایل مقاله

4 آسیب حالب به دنبال فیوژن بین بدنی خلفی کمر پس از پنج سال: یک مورد نادر گزارش موردی اسکوپوس 2022/5/31 10

فایل مقاله

5 عوامل موفقیت و شکست سیستم یکپارچه سلامت (SIB) در مراکز جامع سلامت تربت حیدریه، ایران اصلی دیگران 7/1/2022 10

فایل مقاله

6 ارتباط گروه های خونی ABO و Rh با هلیکوباکتر پیلوری مثبت در شهر گناباد: مطالعه مورد- شاهدی اصلی دیگران 7/2/2022 10

فایل مقاله

7 ارزیابی وضعیت همودینامیک بیماران کوید-19 تحت بیهوشی اصلی دیگران 8/6/2022 10

فایل مقاله

8 ابزارهای جک در لیکن پلان: مروری بر پاتوژنز و درمان اصلی ISI 2022/8/29 30

فایل مقاله

9
تاثیر برنامه ورزشی منظم بر درد سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399-1400
اصلی دیگران 9/1/2022 10

فایل مقاله

10 هزینه بستری مستقیم و پرداخت های COVID-19 در ایران: تحلیل رگرسیون چندگانه اصلی pubmed 9/3/2022 25

فایل مقاله

11 تاثیر تزریق وریدی آمینوفیلین بر کاهش سریع سردرد از بی حسی نخاعی اصلی دیگران 2022/9/22 10

فایل مقاله

12 مقایسه پیام زیر تجویز Altplas پس از سکته مغزی ایسکمیک حد در بیماران بالای 80 سال و 80 سال بستری  اصلی دیگران 2022/9/22 10

فایل مقاله

13 بررسی علائم بیماری و تحقیقات آزمایشگاهی مرتبط با کوید-19 در مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی ایران اصلی دیگران 10/1/2022 10

فایل مقاله

14 دانش، ترس و ترس از ناشناخته ها در میان زنان باردار در طول همه گیری COVID-19 اصلی اسکوپوس 10/30/2022 20

فایل مقاله

15 آیا پرچم پلاکت می تواند از تشخیص اشتباه جلوگیری کند؟ گزارشی از تعداد دو پلاکت مختلف بیمار توسط دو شمارنده سلولی مختلف گزارش موردی اسکوپوس 11/7/2022 10

فایل مقاله

16 بررسی فراوانی جهش دلتا 32 (∆32) مرتبط با گیرنده کموکاین CCR5 در مراکز بهداشتی درمانی گناباد، ایران.  اصلی دیگران 2022/11/23 10

فایل مقاله

17 ثبت چندقلوی ایران (IRNMR): یک پروتکل ثبتی مقاله مروری ISI 12/12/2022 30

فایل مقاله

18 بررسی نیازهای مراقبت مذهبی بیماران بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی اصلی دیگران 2022/12/22 10

فایل مقاله

19 تاثیر هیپرترمی موضعی بر شاخص های بیماری بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه اصلی ISI 1/1/2023 30

فایل مقاله

20 برنامه خانواده اجتماعی برای مدیریت نقش های خانگی برای رضایت زناشویی در پرستاران زن اصلی اسکوپوس 1/1/2023 20

فایل مقاله

21 شرکت ملیتوس و کوید-19  اصلی دیگران 2023/2/25 10

فایل مقاله

22 پرگابالین در بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک محیطی پس از سانحه: یک متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی سازی و کنترل شده اصلی ISI 3/1/2023 30

فایل مقاله

23 ارتباط بین خطرات شغلی و پیام های نامطلوب بارداری در پزشکان بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  اصلی ISI 2023/3/17 30

فایل مقاله

24 تغییر فاصله QTc در بیماران تحت بی حسی نخاعی برای جراحی الکتیو اصلی ISI 2023/3/20 30

فایل مقاله

 
 
                               پایان نامه ها
ردیف دانشجو عنوان استاد راهنما استاد مشاور
1 فرجام خسروی بررسی مقایسه ای کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک ۳ پورت با ۴ پورت: یک کوهورت گذشته نگر آقای دکتر علی جاویدی و آقای دکتر محمد اسلامیان  آقای دکتر علی محمد مختاری
2 عبداله نژاد بررسی ارتباط با اینترنت با کیفیت خواب در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1402-1401 خانم دکتر تکتم پیکانی  خانم دکتر ملیحه ضیایی و خانم دکتر مریم معاون سعیدی 
3 فاطمه اسکندری ارتباط بین عوامل اپیدمیولوژیک و پیامد بیماران واکسینه شده با تشخیص کووید-19 در بیمارستان آموزشی رازی قائمشهر ازاسفند 99 لغایت اسفند 1401 آقای دکتر علی عالمی و آقای دکتر فرهنگ بابامحمودی  خانم دکتر فاطمه آهنگرکانی
4 فاطمه بهرامی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر آگاهی و نگرش دانشجویان کارآموز پزشکی (اکسترن) در مورد زگیل تناسلی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1401 دکتر اعظم السادات محمودیان دکتر رقیه رحمانی
5 حمید احمدی بررسی توان خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراکز درمانی ملیتوس مراجعه به کلینیک تخصصی تشخیص علایم بهلول گناباد در سال 1402_1401 دکتر خسرو شفقی دکتر فرهنگ سلطانی، دکتر فاطمه محمدزاده
6  تکتم کهن سال   میزان تطبیق موارد مثبت غربالگری های سه ماهه اول و دوم بارداری با آمنیو سنتر جهت تشخیص آنو پلوئیدی ها ( تریزومی 21/13/18 ) در درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شهرستان گناباد از 1395-1400 خانم دكتر راستين خانم دكتر محموديان، خانم مهندس خواجوي 
7 لیلا فیض محمدی ارزیابی پایبندی به درمان و برخی از عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به ملیتوس مراجعه به کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1401 دکتر فاطمه محمدزاده دکتر سید بهزاد رضوی . الهه صابری
8 مریم احمدزاده بریس ریسک فاکتورهای اندومتر جدار ارین در بیمارستان علوی شهر اردبیل دکتر اعظم السادات محمودیان دکتر نوشین مبارکی اصل، دکتر سهراب ایران پور
9 فائزه تهرانیان درمان شيوع سرمي 1-HTLV در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به بيمارستان علامه
بهلول گنابادي
دكتر جعفر حاجوي دكتر فرهنگ سلطاني، مهندس نسيم خواجويان
10 سیده مهتا ثمره موسوی بررسی تاثیر پیریدوکسین بر شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی گناباد در سال های 1401 تا 1402
دکتر زهرا راستین دکتر فاطمه محمدزاده
11 فاطمه بازداد خیبری بررسی میزان مصرف، نگرش و عملکرد مادران دارای شیرخوار 6 تا 24 ماه شهرستان گناباد در مصرف مواد مصرفی و عوامل موثر بر آن در سال 1401 دکتر جواد صادقی
نسب 
دکتر علی محمد
مختاری
12 نادیاکافی بررسی میزان غربالگری انجام شده ی سرطان کولورکتال در کادر درمان
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی وبستگان درجه یک آنها در سال 1400
دکتر علیرضا حسینی نسیم خواجویان
13 علیرضا بیرجندی  ارتباط بین سفازولین و سطح سرمی استرس اکسیداتیوها در بیماران مبتلا به جراحی ارتوپدی با بیهوشی عمومی دکتر ارش حمزه ای  دکترکوکب بصیری مقدم
14 فهیمه محرابی بررسی مقایسه ای اثربخشی، میزان عود و عوارض دو روش درمانی استفاده از پماد دیلتیازم و تزریق بوتاکس در درمان بیماران
مبتال به فیشر آنال مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی
دکتر ابوالفضل قهرمانی نسیم خواجویان
15 سیده زینب ابریشمی   بررسی فراوانی بیماری سلیاک در جمعیت بزرگسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1400 دکتر علیرضا حسینی  دکتر علی عالمی 
16 محمد بابائی پشته ئی مقایسه اثر بلومایسین به روش مولتی پانکچر با کرایوتراپی در درمان وارت های پوستی آکرال خانم دکتر حمیده محمدزاده خانم دکتر ملیحه امانی
خانم نسیم خواجویان
17 امیر اکرمی سطح 14 استرس و کیفیت خواب و نقش پیش بینی آنها در کیفیت زندگی بیماران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1002. خانم دکتر فاطمه محمدزاده خانم دکتر فرناز شریفی
18 حانیه شبانی بررسی یافته های تصویربرداری تشدید مغناطیسی و علائم بالینی در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گناباد دکتر محمد کشتکار دکتر محمد رضا سبحانی، دکتر فاطمه محمدزاده
19 فاطمه رحمانی بررسی هوشی و احساسی از زایمان در بیمارستان بهلول گناباد در سال 1402   دکتر فرناز شریفی مود دکتر اعظم محمودیان، مهندس نسیم خواجویان
20 سید محمد هادی هاشمی بررسی ارتباط بین باورهای کنترل سلامت و سواد سلامت با افسردگی در زنان باردار مراجعه
به مراکز جامع سلامت شهر گناباد
آقای دکتر علی محمد مختاری آقای دکتر مهدی مشکی
21 سعید کاظمی اسفنجانی بررسی میزان آگاهی دانشجویان و پرستاران از حقوق بیماران در بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1402 دکتر مریم معاون سعیدی دکتر محمدعلی مختاری
22 علیرضا رحیمی  تازه کندی  بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی، سال 03-1402  مریم سعیدی  نسیم خواجویان 
23 مریم رمضانی بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و تعارض کار- خانواده در بین پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی دکتر مریم معاون سعیدی دکتر علی فیروزی
24 میترا قامتی  بررسی ضداضطرابی و ضد عفونی میوه ی عناب در مقایسه با رژیم درمانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی تحت درمان با بنیان‌ها  دکتر نگار شفاعی بجستانی  دکتر فرناز شریفی مود 
25 آلاله اعزازی بجنوردی تاثیر افزایش الکارنیتین به درمان پروفیلاکسی از عملیات میگرن: یک کارآزمایی بالینی دکتر نگار شفاعی دکتر محمدرضا سبحانی
26 علی شریفی بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در پرسنل بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1401 دکتر علی محمد مختاری دکتر فرناز شریفی مود
27 رضا آخوندی بررسی سلامت و سلامت مادر با کولیک شیرخوارگی در مادران شیرخوار مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1402 دکتر راحله درفشی
دکتر علی عالمی
دکتر فرناز شریفی مود
28 علیرضا مرادی چراتی بررسی وضعیت سواد سلامت و عوامل اجتماعی بر آن در شهرستان گناباد: یک مطالعه جمعیت بر جمعیت  دکتر عبدالجواد خواجوی،
دکتر زاهد رضایی
دکتر فاطمه محمدزاده
29 نیلوفر صبری اثربخشی و تزریق ایمنی ضایعه ای آسیکلوویر در مقابل کرایوتراپی در درمان زگیل های دست و پا در مراجعه کننده
به کلینیک های پوست شهرستان گناباد در سال 1402
خانم دکتر ملیحه امانی خانم دکتر حمیده محمدزاده، آقای دکتر علی مختاری
30 زهرا عسکرزاده تاثیر جنسیت نوزاد بر ترکیبات شیر ​​مادر از نظر ارزش تغذیه ای شهر گناباد دکتر جواد صادقی نسب دکتر سالارباشی، دکتر زمانی
31 رضوانه عطاردی ارزیابی مصرف سه داروی ضد میکروبی وسیع الطیف: مروپنم، ایمی پنم و کولستین در بیمارستان علامه بهلول گناباد. نگار شفاعی  فرنوش شریفی مود
32 شیرین نظرپور بررسی درمان های دیگرتیکایی و مقاومت آنتی بیوئی در بیماران با کوید 19 بستری در بیمارستان علا بهلول طی سال های 1398 تا 1400 دکتر علیرضا محمدزاده دکتر جلال مردانه
دکتر فرنوش شریفی
33 فرناز صدقی بررسی تغییر ها، الگوی میکروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیمارستان های سالمندان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1402 دکتر علیرضا محمدزاده
دکتر محسن صاحبان ملکی
دکتر جلال مردانه
34 فاطمه شقایق بررسی الگوی میکروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی های جدا شده از بیماری با بیماری زخمی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1402 دکتر علیرضا محمدزاده دکتر جلال مردانه
دکتر فرنوش شریفی
35 محمد صالح حدادی  تبعیت دارویی در بیماران با فشارخون بالا و ارتباط آن با سواد سلامت در شهرستان گناباد خانم دکتر اکرم بختیاری شهری آقای دکتر مهدی مشکی
36 پری ناز احسانی ارزشیابی اقتصادی مکمل یاری مادران باردار دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  دکتر علی عالمی دکتر جواد صادقی نسب دکتر علی محمد مختاری
37 غزل کریمی بجستانی بررسی مقایسه های فاصله زمان پاسخ در خدمات سازمان پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در یک سال قبل و یک سال بعد از پاندمی کوید 19  دکتر علی عالمی دکتر مجید نخعی  
آقای محمد حسین اسماعیل زاده
38 علی نسیمی بررسی اپیدمیولوژی خودکشی/اقدام به خودکشی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد طی سال های 94-1401  دکتر علی عالمی دکتر فرناز شریفی مود
39 مهناز وثوقی بررسی وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و داروهای اعصاب و روان و عوامل اجتماعی بر آن در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1402
دکترمریم معاون سعیدی دکتر زاهد رضائی
40 امیرحسین اقدمی ثانی مقایسه کیفیت زندگی، عوارض، بیماری و استرس در کودکان مقطع ابتدایی سالم و مبتلا به بیماری در شهر گناباد، 03-1402 دکتر راحله درفشی حسین نظامی 
41 حامد قاسمی روشناوند تأثیر استفاده از رسانه بر اختلالات خواب در کودکان پیش دبستانی شهر گناباد 1402-1403 دکتر فرناز شریفی مود دکتر راحله درفشی
سید بهنام مظلوم شهری
42 امیرحسین بصیری مقدم ارتباط ذهنی مرتبط و اهمال کاری با سلامت پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی دکتر فرناز شریفی مود مهدی بصیری مقدم
سید بهنام مظلوم شهری
43 سارا پالیزبان بررسی ارتباط بین واریانتهای مختلف VNTR ژن پرودی‌نورفین (PDYN) با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان مراجعه کننده به مطب متخصص زنان در گناباد در سال 1401 خانم دکتر اعظم السادات محمدیان خانم دکتر نوید، خانم دکتر زهرا سعادتیان
44 مرضیه سادات مهدوی شهری بررسی رضایت از کیفیت آموزش به بیماران در بیماران بستری در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی اکرم بختیاری شهری سید مسلم مهدوی شهری
سید بهنام مظلوم شهری
45 کمیل مصرفاتی ارتباط بین الگوی غذایی و افکار خودکشی و افسردگی در نوجوانان آقای دکتر الیاس نطاق خانم دکتر فرناز شریفی مود آقای دکتر ناصح پهلوانی
46 شبنم جلالی بررسی تاثیر داروی ملاتونین همزمان با درمان نئوادجوانت در کیفیت زندگی مبتلایان به کانسر پستان دکتر حمید رضا ریحانی دکتر محسن صدیق شمسی  
47 زهرابیرامی بررسی وضعیت الگوی مصرف خون در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی 6 ماه اول سال 1401 محمد قربانی عبدالجواد خواجوی محسن صاحبان ملکی
48 الهه نیری آهنگر علائم علائم تشخیصی و علائم علائم در بیماران کوید-19طولانی مدت مراجعه کننده به بیمارستان بهلول گناباد و بیارستان روحانی بابل در سال های 1401-02 دکتر عالمه دوست دار دکتر پیام سعادت، دکتر انژلا حمیدیا
49 محمد کریمی ارتباط بین مصرف متوترکسات با شاخص ها و نسبت های هماتولوژی و بیومارکرهای بیماری در بیماران به آرتریت روماتوئید محمد قربانی     فرهنگ سلطانی جعفر حاجوی
50 فائزه وحیدمقدم بررسی تاثیر به روش سخنرانی و بیان بر حل مسئله بر روی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در دو مقطع کارآموزی وکارورزی روتیشن داخلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 1402 دکتر بختیاری دکتر رضایی
51 زهره غفوری  بررسی پیام 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال کشف شده در بخش آندوسکوپی/ کولونسکوپی بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 96-1395 اقای دکتر حسینی  اقای دکتر خواجوی
اقای دکتر خنده رو
 
طرح های پژوهشی 
 
 
 
                         خلاصه مقالات
 

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش، كنفرانس و غیره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنرانی یا پوستر)

سال ارائه

میترا توکلی زاده فیروزه لطفی، علی دلشاد، صادق رضایی

نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی آنلاین در اهدای عضو: مروری

اولین جشنواره ملی عضو

تهران

پوستر

۳۱   اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

میترا توکلی زاده، مرضیه مختاری، مهدی کاظم نژاد، دکتر محسن صاحبان ملکی، دکتر محمد معصوم زاده

چالش ها و راهکارهای فرآیندهای اهدایی عضو در همه گیری COVID19 : مروری

اولین جشنواره ملی عضو

تهران

پوستر

1401

میترا توکلی زاده نوقابی، دکتر ملیحه ضیایی

علل امتناع یا قبول پیوند اعضا توسط خانواده فرد اهداکننده: مروری

اولین جشنواره ملی عضو

تهران

پوستر

1401

میترا توکلی زاده، محسن صاحبان ملکی، اکرم بختیاری، علی اکبری، عبدالجواد خواجوی

اولویت های پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی: مقاله مروری

چهارمین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

شیراز

پوستر

1401

1401

جلوه جلیلی، میترا توکلی زاده*، ملیحه ضیایی، علی اکبری، علی جاویدی

وضعیت روانی زوج های نابارور در همه گیری COVID-19: بررسی سیستماتیک

بیست و سومین کنگره بین المللی هیبریدی پزشکی تولید مثل و هجدهمین کنگره هیبریدی فناوری سلولهای بنیادی رویان

تهران

پوستر

1401

م.ز جلوه جلیلی، میترا توکلی زاده*، علی جاویدی ملیحه ضیایی

سلامت جنسی در پزشکی در طول همه گیری کوید-19: بررسی سیستماتیک

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در مامایی، زنان و زایمان

تفلیس

 

سخنرانی

1401