مشاوران واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۵:۵۷ قبل از ظهر

رديف

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرين مدرک و رشته تحصيلی مشاور

1

مشاورآمار زیستی

دکتر فاطمه محمدزاده

دکترای آمار زیستی

مهندس نسیم خواجویان

کارشناسی ارشد آمار زیستی

مهندس سیدبهنام مظلوم

کارشناس ارشد آمار زیستی

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی عالمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر علی محمد مختاری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مهندس ابوالفضل شریفی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر عبدالجواد خواجوی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات سلامت

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر علیرضا عطاردی

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش زبان انگلیسی

دکتر مرتضی رستمیان

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش زبان انگلیسی

علی اکرامی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

5

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

(متخصص رشته‌هایی مانند تجهیزات پزشکی و فناوریهای نوین در علوم پزشکی)

دکتر محمد شجاعی

دکترای انفورماتیک پزشکی

علی غفاریان

دانشجوی دکترای مدیریت سلامت

6

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر مریم معاون سعیدی

متخصص طب کار

دکتر مریم مقیمیان

متخصص فیزیولوژی