فضای فیزیکی واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۷:۲۷ قبل از ظهر
 
 محل قرار گرفتن واحد داخل بیمارستان (طبقه چهارم بلوک B )

معاونت آموزشی پژوهشی و واحد توسعه تحقیقان بالینی، سالن 1:

معاونت آموزشی پژوهشی و واحد توسعه تحقیقان بالینی، سالن 2:

اتاق معاون پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی:

سالن اجلاس و محل برگزاری شورای پژوهشی:

اتاق کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی:

اتاق نت لب:

اتاق مشاور اپیدمیولوژی و آمار:

محل برگزاری نشست ها:

راهرو 2 سالن اجلاس:

Think tank room

اتاق مشاورین پژوهشی: