فضای فیزیکی واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۷:۲۷ قبل از ظهر
 
 محل قرار گرفتن واحد داخل بیمارستان (طبقه چهارم بلوک B )
 
اتاق معاون پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی:
محل برگزاری نشست ها:
 
معاونت آموزشی پژوهشی و واحد توسعه تحقیقان بالینی، سالن 1:

راهرو 2 سالن اجلاس:

اتاق کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی:
اتاق نت لب:
Think tank room
اتاق مشاور اپیدمیولوژی و آمار:
       اتاق مشاورین پژوهشی: