برگزاری مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1402

انتشار محتوا: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۹:۵۱ قبل از ظهر
مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1402 بیمار با کاهش هوشیاری با مسمومیت اتانول برگزار گردید.

مورنینگ مشترک اردیبهشت ماه 1402 بیمار با کاهش هوشیاری با مسمومیت اتانول در مورخ 4 اردیبهشت 1402 توسط اینترن قامتی به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

2
1