مورنینگ مشترک ماهیانه آذر ماه با عنوان بیمار با پانسیتوپنی

انتشار محتوا: ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۹:۵۹ قبل از ظهر

مورنینگ مشترک ماهیانه آذر ماه با عنوان بیمار با پانسیتوپنی برگزار گردید.

مورنینگ مشترک
مورنینگ مشترک
مورنینگ مشترک
مورنینگ مشترک