مورنینگ مشترک ماهیانه آبان ماه با عنوان: CVT

انتشار محتوا: ۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

در مورخ 2 آبان 1401 مورنینگ مشترک با عنوان CVT برگزار گردید.

استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدرضا سبحانی

دانشجوی ارائه دهنده: اینترن ابراهیم پناهی

برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری