دومین نشست پژوهشگران بالینی بیمارستان علامه بهلول در روز یکشنبه مورخ 97/2/16

انتشار محتوا: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
دومین نشست پژوهشگران بالینی بیمارستان علامه بهلول در روز یکشنبه مورخ 97/2/16 برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای استاد دلشاد در مورد 5 قسمت اصلی عنوان صحبت کردند که شامل:1. Action مثل میزان شیوع، ارتباط،تاثیر و غیره2.variable مثل متغیر ملاک،متغیر مستقل و وابسته3.گروه هدف: مثل بیماران، سالمندان و یا سایر موارد4.زمان و 5.مکان که در طرح های مداخله ای نیازی به ذکر آن نیست.و بعد از آن اعضای محترم نشست پژوهشی عناوین خود را بیان کردند که با کمک آقای استاد دلشاد وآقای دکتر جاویدی معاون محترم آموزشی پژوهشی بیمارستان مورد نقد و اصلاح قرار داده شد.در این جلسه مقرر گردید که تمامی اعضا فرمت تک برگ تأیید عنوان را جهت تکمیل عنوانی که در ذهن دارند بعد از انجام جستجوی مختصری در سایت های علمی تکمیل و تحویل خانم توکلی زاده در واحد توسعه تحقیقات بالینی بدهند.