برگزاری جلسه مشترک case presentation با عنوان فلج هیپوکالمیک دوره ای 1401/03/02

انتشار محتوا: ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

دومین جلسه مشترک case presentation با عنوان فلج هیپوکالمیک دوره ای به صورت حضوری روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 ساعت 8 صبح در سالن سردار سلیمانی برگزار گردید.