مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: نوزاد 27 روزه با کلستاز

انتشار محتوا: ۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: نوزاد 27 روزه با کلستاز دوشنبه 1401/06/07 ساعت 8 تا 9 صبح مکان:سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی